Blijf op de hoogte
donderdag, februari 25, 2021
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Levensloopbestendig wonen of verbouwen? Lees hier alles

 
 • Moderniseren en verbeteren met een zeer korte doorlooptijd. Snelle en transparante aanpak. Vakkundige en hoogwaardige onderhoudsdiensten.  
  Read More
 • Volledige ontzorging. Deel- of complete verbouwingen. Home Attent schakelt snel zodat nieuwe bewoners er zo snel mogelijk kunnen intrekken.  
  Read More
 • Woningen worden sneller verkocht of verhuurd en tegen een betere prijs door ze te moderniseren. In ons concept is er wel financiering mogelijk tegen een scherp tarief!.
  Read More
 • Advies is maatwerk. Ook als u in de toekomst moet denken aan levensloopbestendig wonen in uw eigen huis!
  Read More

De aanpak van totaalonderhoud

Home Attent; een solide, snel groeiende organisatie in de woningverbetering en vastgoedverbetering.
Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van verbetering en planmatig onderhoud voegt Home Attent waarde toe aan woningen en bedrijfspanden.
Onroerend goed wordt door verbetering meer waard en voorkomt pieken in de onderhoudsuitgaven.

Ontzorging van A tot Z.
Home Attent biedt u de mogelijkheid om woningen en bedrijfspanden geheel ontzorgd te moderniseren en verbeteren.

Onze aanpak:
Home Attent heeft een transparante aanpak. Snel en tegen scherpe prijzen tarieven wordt uw vastgoed aangepast volgens de samen met u geformuleerde eisen. Tijdens het hele proces wordt nauw met u samen gewerkt.

Met kennis, ervaring, passie en toewijding weten wij de wensen van onze klanten telkens te realiseren.

 home attent showroom mariette

Algemene voorwaarden H.A.A.O.  B.V.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1     Wij resp. onze: de opdrachtnemer;
1.2     De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt;
1.3     Dag: een werkbare kalenderdag;
1.4     Werkdag: een kalenderdag tenzij deze valt op een algemene of ter plaatse van het werk
          erkende of door de overheid dan wel bij of krachtens de voor de opdrachtnemer geldende
          CAO voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag;
 

ARTIKEL 2 - WERKINGSSFEER
2.1     Wij zijn nimmer gebonden aan van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden, ook niet indien
          wij deze afwijkende voorwaarden niet uitdrukkelijk ontkennen;
2.2     Een eventuele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn voorwaarden wordt uitdrukkelijk
          van de hand gewezen, tenzij wij daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven.
2.3     De opdrachtgever wordt door de enkele aanvang der werkzaamheden door ons, geacht
          akkoord te gaan met de toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden;
2.4     Indien in enig geschil niettemin zou worden bepaald dat ook de voorwaarden van de
          opdrachtgever toepasselijk zijn, prevaleren onze voorwaarden bij strijdigheid van een of meer
          bepalingen;
2.5     Het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend worden opzij gezet indien wij na ontvangst van de
          opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen geven dat de algemene voorwaarden van de
          opdrachtgever toepasselijk zijn;
 

ARTIKEL 3 - OFFERTE c.q. AANBIEDING
3.1     Elke offerte is één ondeelbaar geheel en is vrijblijvend, tenzij anders wordt overeengekomen;
3.2     Het aanbod vermeldt indien mogelijk het tijdstip waarop met het werk kan worden begonnen;
3.3     De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van ons aanbod door de
          opdrachtgever
3.4     Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk aan ons te worden bevestigd resp.
          schriftelijk door ons te zijn aanvaard;
3.5     De overeenkomst wordt tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het tijdstip dat wij de
          werkzaamheden hebben aangevangen;
 

ARTIKEL 4 - ONZE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
4.1     De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer,
          tenzij anders is overeengekomen;
4.2     Wij zijn in geval wij de opdrachtgever ter zake hebben gewaarschuwd en desalniettemin
          de opdrachtgever uitvoering der betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke
          ondergrond resp. volgens een ondeugdelijke werkwijze resp. onder ondeugdelijke
          omstandigheden heeft verIangd, niet aansprakelijk voor door ons uitgevoerd werk;
 

ARTIKEL 5 - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
5.1     Indien op detailtekeningen opmerkingen staan als maten in het werk te controleren of
          dergelijke, nemen wij aan dat deze maten door de opdrachtgever zijn gecontroleerd en
          juist bevonden. Bovendien zal de opdrachtgever binnen acht dagen na het geven van de
          opdracht een leveringsschema verstrekken, aangevende op welke data de verschillende
          onderdelen moeten worden geleverd c.q. het werk moet worden aangevangen en opgeleverd.
5.2     Indien het leveringsschema c.q. de planning niet kan worden aangepast aan onze productie,
          hebben wij het recht nadere voorwaarden te stellen of de opdracht geheel of gedeeltelijk te
          herroepen;
5.3     De opdrachtgever zorgt voor de voor het werk benodigde goedkeuringen zoals
          vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, alsmede de overige voor het werk te
          verschaffen gegevens;
5.4     De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derde(n) uit te voeren werkzaamheden
          en/of leveringen die niet tot ons werk behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de
          uitvoering van onze werkzaamheden daarvan geen vertraging ondervindt.
          Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever ons daarvan tijdig in kennis te
          stellen;
5.5     Indien de aanvang van ons werk wordt vertraagd door niet aan ons te wijten omstandigheden
          moet de opdrachtgever ons de daarmede verband houdende schade en kosten vergoeden en
          hebben wij het recht op verschuiving van de opleveringsdatum, ook als wij daarom niet
          vragen;
5.6     De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen,
          hulpmiddelen en voorzieningen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel zijn
          verlangd;
5.7     Indien door ons hulp of bijstand van welke aard ook wordt verleend, geschiedt zulks buiten
          onze verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van de opdrachtgever;
5.8     Adviezen, voorzieningen en werkzaamheden van derden, al dan niet volgens onze gegevens
          en tekeningen, die van invloed zijn of kunnen zijn op onze prestaties zijn voor rekening en
          risico van de opdrachtgever.
5.9     De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat wij bij aankomst op het werk onze
          werkzaamheden terstond kunnen aanvangen en deze gedurende de normale werkuren
          kunnen uitvoeren. Werkzaamheden buiten de normale werkuren moeten worden gedoogd
          indien wij zulks noodzakelijk achten;
5.10   De opdrachtgever dient om niet te zorgen voor:
          a          goede verharde toegangswegen tot het werk dusdanig dat ons materiaal en
                      materieel te allen tijde in volle ladingen tot aan de ingang van het gebouw gebracht
                      kunnen worden; voor zover dat niet het geval is, moet de opdrachtgever aan ons
                      extra kosten, waaronder met name begrepen extra mankracht voor aanvoer
                      materiaal, vergoeden.
          b          afsluitbare, verlichte, droge, zindelijke opslagruimte van voldoende grootte,
                      voor opslag van onze materialen, machines etc;
          c          tegen vorst en hitte beveiligde/beschermde opslagruimte voor de opslag van
                      brand- c.q. vuurgevaarlijke en vorstgevoelige materialen;
          d          het in ontvangst nemen van voor onze werkzaamheden bestemde materialen
                      en deze te behandelen in overeenstemming met de aanwijzingen op de
                      begeleidingspapieren en/of op de verpakking aangebrachte aanwijzingen voor de
                      opslag daarvan;    
          e          water en elektriciteit, zowel voor licht als krachtstroom met voldoende spanning
                      en met zoveel gemakkelijk aan te sluiten stopcontacten, zodat wij binnen een
                      straal van 25 meter hierover kunnen beschikken;
          f           schaftlokaal, wasgelegenheid en toiletten c.q. de vrije toegang daartoe voor ons
                      personeel;
          g          behoorlijk volgens de voorschriften bruikbare bouwliften, steigers en
                      bouwmateriaal;
5.11   Indien werkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht er zorg
          voor te dragen dat het bouwwerk met glas of ander lichtdoorlatend materiaal is
          dichtgemaakt, indien de weersomstandigheden dit naar ons oordeel noodzakelijk maken.
          Bij gebreke daarvan zijn wij niet verplicht het werk uit te voeren en is de opdrachtgever
          verplicht aan ons alle door ons in verband daarmede geleden schade te vergoeden.
5.12   De opdrachtgever dient zodanige maatregelen te nemen, dat het door ons aangebrachte
          werk niet wordt beschadigd of vernield;
5.13   Kosten welke ontstaan doordat aan het in het vorige lid gestelde niet, niet-tijdig of niet-volledig
          is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever;
5.14   De opdrachtgever zal zorg dragen, dat kwetsbare onderdelen in de omgeving van het door
          ons aan te brengen werk tevoren worden beschermd.
5.15   De opdrachtgever draagt er zorg voor dat ten tijde van de uitvoering van onze
          werkzaamheden in de omgeving daarvan aanwezige personen vooraf op de hoogte zijn
          gesteld van aan onze werkzaamheden verbonden stof-, stank-, reuk- en
          geluidshinderbezwaren en dat anderen dan ons personeel de toegang tot de ruimten
          waarin wij onze werkzaamheden verrichten alsmede gedurende de tijd daarna die wij
          noodzakelijk achten, is ontzegd;
5.16   De opdrachtgever stelt om niet de voorzieningen beschikbaar voor het gescheiden inzamelen
          van chemisch- en bouwafval;
5.17   De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk. Hij zorgt tevens voor de goede
          staat van de te verwerken materialen en het materieel dat door hem ter beschikking wordt
          gesteld;
5.18   Indien door ons ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, catalogi, maat en/of gewichtsopgaven
          zijn verstrekt, zijn deze voor ons niet bindend; deze bescheiden blijven ons eigendom.
          De opdrachtgever is ervoor aansprakelijk, dat deze bescheiden niet worden gekopieerd, aan
          derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven. Indien een opdracht niet wordt
          verleend, zullen deze bescheiden op ons verzoek terstond aan ons worden geretourneerd;
 

ARTIKEL 6 - PRIJZEN
6.1     Alle prijzen zijn exclusief BTW;
6.2     Kostenbegrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen etc. brengen wij niet
          afzonderlijk in rekening indien ons op grond daarvan een opdracht wordt verleend;
6.3     In het geval ons géén opdracht wordt verleend zijn wij gerechtigd de kosten van het maken
          van begrotingen, plannen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, etc. in rekening te brengen.
6.4     Indien na het aanvaarden der opdracht de materiaalprijzen, de prijzen van hulpmateriaal en
          grondstoffen zoals elektriciteit, de prijzen van onderdelen welke wij van derden betrekken,
          lonen en salarissen, sociale lasten, overheidslasten, omzetbelasting, vrachten en
          assurantiepremies, een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsverhogingen door
          koersverschillen in valuta waarin wij onze materialen kopen dan wel de door ons te gebruiken
          materialen worden gekocht of indien door wijziging van een of meer der genoemde factoren
          onze opslagen veranderen, ook al geschiedt dit tengevolge van reeds bij het aanvaarden der
          opdracht te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de bij de aanvaarding der
          opdracht overeengekomen prijs met inachtneming der eventueel ter zake bestaande
          wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen;
6.5     De in dit artikel genoemde prijsverhogingen zullen deel uitmaken van de bedongen prijs;
          de verhogingen dienen door de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden te worden
          voldaan als de aanvankelijk overeengekomen prijs.
 

ARTIKEL 7 - MONSTERS
7.1     Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
          slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheid van te leveren
          zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
7.2     Geringe kleur-, en structuurverschillen zijn toelaatbaar. De opdrachtgever vrijwaart ons terzake
          van enige aansprakelijkheid voor eventuele kleurafwijkingen en/of verkleuringen;
 

ARTIKEL 8 - UITVOERINGSDUUR, UITSTEL VAN OPLEVERING
8.1     De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd wordt in de overeenkomst
          uitgedrukt, hetzij in werkbare dagen, weken of -maanden, hetzij door een bepaalde dag te
          noemen;
8.2     Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen worden werkdagen
          respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer door omstandigheden
          die ons niet te wijten zijn gedurende vijf uren respectievelijk tenminste twee uren door het
          grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt;
8.3     Als de oplevering van een werk zou moeten geschieden op een dag die geen werkdag is,
          geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering;
8.4     De termijn binnen welke het werk moet worden opgeleverd kan door de opdrachtgever in
          overleg met ons worden verlengd,
8.5     Indien door overmacht, door voor rekening van de opdrachtgever komende omstandigheden,
          of door het door of namens de opdrachtgever aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel
          van wijzigingen in de uitvoering van het werk de uitvoering van de werkzaamheden wordt
          vertraagd kan van ons niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen
          termijn wordt opgeleverd en hebben wij recht op termijnverlenging, ook als daarom niet
          wordt gevraagd.
 

ARTIKEL 9 - OVERMACHT
9.1     Indien tengevolge van of in verband met oorlog, gehele of gedeeltelijke mobilisatie,
          oproer, onlusten, blokkade, verkeersbelemmeringen, algemene of partiële werkstaking,
          uitsluiting, gedwongen stilstand, brand, watersnood en/of abnormale waterstand, epidemie,
          ziekte van personeel, directe of indirecte stagnatie in ons bedrijf ontstaat, of indien door
          vandalisme, bezetting (ook door krakers), atoomkernreacties, milieuramp,
          milieuverontreiniging t.p.v. het uit te voeren werk en met de gezondheid van personen
          bedreigende gevolgen, acties van maatschappelijke groeperingen, in- of uitvoerverbod,
          sneeuw-, en/of ijsbelemmering of door enige andere oorzaak buiten onze schuld, de
          benodigde grondstoffen, hulpmaterialen of onderdelen welke wij van derden betrekken,
          ons niet resp. niet tij- dig kunnen bereiken, en/of onze werknemers het bouwobject niet
          kunnen bereiken of aldaar verblijven, hebben wij het recht de levering der materialen en/of
          de uitvoering van het werk op te schorten zolang deze stagnatie of verhindering aanhoudt;
9.2     Indien deze stagnatie of verhindering langer dan dertig dagen heeft geduurd, hebben
          beide partijen het recht, de overeenkomst, mits zulks schriftelijk binnen veertien dagen
          geschiedt, te annuleren voor zover het betreft het nog niet geleverde c.q. uitgevoerde
          gedeelte. Hetgeen bij annulering reeds is geleverd c.q. uitgevoerd moet alsdan gelijktijdig
          worden betaald. Bij zodanige annulering, onverschillig welke partij zich hiervan bedient,
          zijn wij niet gehouden enige vergoeding ter zake te verlenen.


ARTIKEL 10 - OPNEMING EN GOEDKEURING
10.1   De opneming geschiedt op onze schriftelijke, tot de opdrachtgever gerichte, mededeling
          houdende de dag waarop naar ons oordeel het werk zal zijn voltooid;
10.2   De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde
          dag. De opdrachtgever dient ons tijdig, zo mogelijk drie dagen tevoren, schriftelijk mede
          te delen op welke datum en tijdstip de opneming plaats vindt;
10.3   Nadat het werk is opgenomen wordt ons door de opdrachtgever binnen acht dagen
          medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgaaf
          van de gebreken.
10.4   Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door de
          opdrachtgever aan ons gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het
          werk geacht te zijn goedgekeurd;
10.5   Kleine gebreken die vóór een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld zullen
          geen reden tot onthouding van de goedkeuring zijn. Wij zijn gehouden de in dit lid bedoelde
          gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen;
 

ARTIKEL 11 - OPLEVERING
11.1   Levertijden gelden nimmer als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd c.q. de
          opleveringstermijn, dient de opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons
          een laatste, redelijke, termijn te geven;
11.2   Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het werk is goedgekeurd of geacht
          wordt te zijn goedgekeurd;
11.3   Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
          a           De opdrachtgever dit aan ons mededeelt;
          b           Wij de opdrachtgever schriftelijk hebben bericht het werk voltooid te achten.
                       Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na dagtekening van ons
                       desbetreffend bericht schriftelijk bezwaren tegen de voltooiing van het werk
                       kenbaar maakt, wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd;
          c           De opdrachtgever het object waaraan/waarbinnen het werk is verricht weer in
                       gebruik neemt c.q. in gebruik heeft gegeven, met dien verstande, dat door de
                       ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd
                       wordt beschouwd.
 

ARTIKEL 12 - BETALING
12.1   Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Kortingen onder welke
          benaming ook mogen nimmer in mindering worden gebracht. Bij de betaling is
          schuldvergelijking nimmer toegestaan, noch is het de opdrachtgever toegestaan
          dat hij enige betalingsverplichting jegens ons opschort;
12.2   Indien voor het vaststellen van betalingstermijnen eenheidsprijzen gelden, zullen deze
          globaal zijn en dienen ter bepaling van tussentijdse betalingsverplichtingen. Deze
          eenheidsprijzen gelden nimmer voor het berekenen van de kosten voor eventueel
          meer- en/of min¬derwerk dan wel voor het vaststellen van prijzen voor andere werken;
12.3   Indien de opdrachtgever de goederen niet op in het leveringsschema c.q. planning
          gestelde data kan of wil ontvangen of indien hij in gebreke is gebleven tijdig een
          leveringsschema c.q. planning te verstrekken, komen de daardoor noodzakelijk
          geworden kosten van opslag voor rekening van de opdrachtgever, terwijl wij de
          betaling van de opgeslagen goederen kunnen vorderen;
12.4   Bij de vaststelling der tussentijdse betalingsverplichtingen kan naar verhouding
          rekening worden gehouden met genoemde prijsverhogingen.
12.5   Indien enige betaling niet tijdig is geschied, wordt de opdrachtgever geacht van
          rechtswege in gebreke te zijn zonder dat enige aanma¬ning of ingebrekestelling
          noodzakelijk zal zijn, onverminderd ons recht van opschorting van onze verplichtingen
          bij niet-tijdige betaling van termijnen;
12.6   Bij overschrijding der betalingstermijn verbeurt de opdrachtgever een vertragingsrente
          van anderhalf (1,5) procent voor elke maand (een gedeelte van een maand daarbij
          voor een volle maand te rekenen) over het niet tijdig betaalde bedrag. Voor rekening
          van de opdrachtgever zijn voorts alle kosten van inning der niet-tijdig betaalde
          bedragen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buiten- gerechtelijke
          kosten bedragen tenminste 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
12.7   Voor zover wij voor inning van bedrag en rechtskundige hulp nodig hebben en de
          kosten daarvan meer bedragen dan genoemde 15%, is de opdrachtgever ook dat
          meerdere verschuldigd.
12.8   De volledige prijs zal geheel en onmiddellijk zonder voorafgaande in gebrekenstelling
          opeisbaar zijn in de volgende gevallen:
          a          indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij
                      surséance van betaling aanvraagt, dan wel een aanvraag tot zijn onder
                      curatelestelling is aanhangig gemaakt;
          b          enig beslag op roerende en/of onroerende zaken, vorderingen of
                      andere bezittingen van de opdrachtgever wordt gelegd;
          c          bij overlijden van de opdrachtgever of indien zijn voornemen tot het metterwoon
                      verlaten van Nederland blijkt;
          d          indien de opdrachtgever een vennootschap onder firma, een commanditaire
                      vennootschap, een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap is,
                      dezelve in liquidatie treedt, wordt ontbonden of een andere vennoot c.q.
                      bestuurder verkrijgt, dan wel een vennoot of bestuurder uit- resp. aftreedt;
12.9   Zolang geen volledige betaling van enige deel- of eindfactuur eventueel inclusief
          vertragingsrente en buitengerechtelijke kosten, heeft plaatsgevonden, blijven
          geleverde materialen ons eigendom.
12.10 Een betaling door de opdrachtgever strekt eerst tot voldoening van de
          verschuldigde vertragingsrente en vervolgens tot voldoening van de op de vordering
          vallende buitengerechtelijke kosten. Daarnaast strekken betalingen tot mindering op
          de hoofdsom.
 

ARTIKEL 13 - RECLAMES EN GARANTIE
13.1   Indien bij uitgevoerd werk of bij de levering andere zichtbare gebreken worden
          geconstateerd, moeten hierover binnen acht dagen na de constatering daarvan
          worden gereclameerd;
13.2   Reclames dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk te onzer kennis te worden
          gebracht;
13.3   Indien de opdrachtgever de opdracht heeft verstrekt onder het beding op keur van
          de directie of onder andere benaming de keuring aan derden heeft gedelegeerd,
          dient dit op de in het vorige lid omschreven wijze en binnen de gestelde tijdstippen te
          onzer kennis te worden gebracht;
13.4   Een door ons verzonden factuur wordt geacht door de ontvanger van de factuur te zijn
          goedgekeurd, indien het schriftelijk bericht van met redenen omklede bezwaren tegen
          de factuur ons niet heeft bereikt binnen 5 werkdagen nadat de factuur door ons is
          verzonden;
13.5   Alle gebreken aan geleverde zaken, of het uitgevoerde werk, waarvan de
          opdrachtgever bewijst dat zij binnen zes maanden na de levering resp. oplevering
          zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de
          door ons ontworpen constructie, gebrekkige verwerking of gebruik van materiaal,
          waarvan wij hadden kunnen weten, dat dit ondeugdelijk was, worden door ons
          kosteloos gerepareerd, herleverd of hersteld (naar onze keuze). Onze garantie bevat
          geen verplichting tot vergoeding van schade, welke door herlevering, herstel of
          anderszins voor de opdrachtgever mocht ontstaan;
13.6   Voor gebruikte materialen voor het werk wordt geen garantie verleend;
13.7   Indien de opdrachtgever ons materiaal voor verwerking beschikbaar stelt, geldt de
          garantie uitsluitend de deugdelijkheid van de daaraan door ons verrichte
          werkzaamheden;
13.8   Indien ter voldoening aan garantiebepalingen onderdelen door nieuwe worden
          vervangen gelden ten aanzien van deze nieuwe onderdelen dezelfde
          garantiebepalingen; de vervangen onderdelen worden ons eigendom;
13.9   Onze verplichting tot vergoeding van schade strekt nimmer verder dan een bedrag van
          maximaal de aanneemsom van het onderhavige werk dan wel het totaal van gewerkte
          uren en verwerkte materialen;
13.10 Voor gevolgschade zijn wij nimmer aansprakelijk. Onze garantieverplichtingen
          vervallen door elke niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever.
          Nakoming onzerzijds der garantiebepalingen kan eerst worden gevorderd nadat de
          opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting, ook van vertragingsrente en
          buitengerechtelijke kosten, zal hebben voldaan.
 

ARTIKEL 14 - ARBITRAGE
14.1   Geschillen worden beslecht door de gewone Rechter, onverminderd de bevoegdheid
          van de President van de Rechtbank, rechtdoende in kort geding;
14.2   Op alle door ons te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.